Ik neem je mee in mijn grote droom.

Vanuit een persoonlijk ontwikkelproces als medisch specialist en als mens, gefundeerd op de gedachte dat we als arts mensen met chronische klachten complementaire, effectieve en meer kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen bieden, is een visie, missie en ambitie ontstaan die ik nader wil toelichten.

Het aantal mensen met SOLK- achtige (somatisch onverklaarde lichamelijke) klachten en klachten door burn-out neemt toe. Dit komt door een toenemend veranderende maatschappij, veranderende levensstijl met prestatiedruk, door weinig zelfreflectie/ zelfvertrouwen en draagkracht, te weinig lichaamsbeweging en verkeerde voeding. Maar ook door onverwerkte emoties, trauma’s, life events en daardoor chronische spanning in lijf en leden. Een groot deel van de ziektebeelden is hier een gevolg van. In de reguliere geneeskunde ben je als medisch specialist beperkt tot een bepaald arsenaal van behandelingen obv evidence based medicine, protocollen en richtlijnen. Ieder specialisme bekijkt en behandelt zijn vakgebied. Verbindingen worden nauwelijks gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat mensen met dit type klachten vaak een langdurig traject in gaan. Een dergelijk traject geeft voor zowel patiënt, als arts, als maatschappij een enorme belasting. Voor de patiënt is het zoeken naar de medische oorzaak fysiek belastend, emotioneel onprettig en onbevredigend – immers de patiënt gaat vaak een (lang) behandel- en onderzoekstraject aan, zonder dat dit de oorzaak van het ‘probleem’ wegneemt. Voor een arts kan het niet vinden van een medische oorzaak frustrerend werken door het dienende en helpende karakter van de meeste artsen. Artsen hebben immers een intrinsieke behoefte om te genezen en gerust te stellen, getuige ook de eed, die een arts aflegt. Het blijven zoeken naar een oplossing door zowel patiënt als arts leidt maatschappelijk gezien tot hoge zorgkosten en professionele zorginzet, zonder dat dit op enigerlei wijze een toegevoegde waarde heeft – immers het probleem wordt niet opgelost.

Ondanks het feit dat ik weet dat ik mensen met een dergelijk klachtenpatroon veel beter kan begeleiden door een meer complementaire aanpak, word ik beperkt in mijn behandelmogelijkheden als maag-darm-leverarts. Binnen de grenzen van de reguliere zorg is een complementaire benadering tot op heden niet optimaal geïmplementeerd. Dat kan anders.


Een nieuw concept is ontstaan; Het Gezonde Huis, een centrum voor integrale zorg voor chronisch onbeminde en onbekende klachten, voor persoonlijke en bewustzijnsgroei.

Wat is het gezonde huis?

Het Gezonde Huis is een integraal zorg centrum waar medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals integrale zorg bieden aan mensen met chronisch onbeminde, onbekende klachten en mensen die verlangen naar persoonlijke en bewustzijnsgroei.

Het Gezonde Huis biedt de uitkomst in het huidige tijdperk van verschuiving binnen de gezondheidszorg van ‘cure naar care’, van symptoombestrijding naar preventie & leefstijl. Het Gezonde Huis biedt de uitkomst in een tijdperk waarin er een toename is van chronische ziekten, welvaartsaandoeningen en psychische problematiek, die vaak hun origine hebben op meerdere bestaanslagen dan alleen het fysieke. Deze toename zorgt voor een enorme druk op het zorgsysteem, de zorgprofessionals en het financiële zorgstelsel. Deze verschuiving binnen de gezondheidszorg gaat in de reguliere zorg helaas langzamer dan de behoefte en wens die evident sterk aanwezig is bij de mens met dit type klachtenpatronen.

In Nederland is Het Gezonde Huis het eerste centrum waar medisch specialisten een onderdeel vormen van het zorgteam bij het verlenen van integrale zorg. Zodoende wordt er een brug gebouwd tussen de reguliere zorg en de complementaire zorg. Met als doel integratie en verbinding van beiden en bewustzijnsgroei.

De zorg in het gezonde huis

Binnen Het Gezonde Huis praktiseren meerdere gelijkgestemde zorgprofessionals, met elk hun eigen expertise, naast het feit dat ze allen breed geschoold zijn binnen de integrale zorg die zich uitstrekt over onze 7 verschillende bestaanslagen: fysiek, persoonlijk, sociaal, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel. De zorg vindt zowel fysiek, virtueel, als in groepsverband plaats. Fysiek middels consulten met zorgpaden gericht op een specifiek onderliggend systeemprobleem als richtlijn. In groepsverband middels transformatieve retraite-programma’s. En virtueel middels een platform met e-consulten, e-learnings, instructiefilms, cliënten forum en in de toekomst een app.

VISIE & MISSIE

Vanuit bovenstaand perspectief wil ik een integraal zorg centrum, Het Gezonde Huis, ontwikkelen.

Integrale behandelmethode:

Het is van belang de cliënt (en vaak ook de arts) bewust te maken van de verbinding tussen lichaam-geest-ziel en natuur, zodat er begrip en erkenning kan ontstaan van het ontstaansmechanisme van chronische klachten. Het gaat hier om een bewustwordingsproces waarbij de arts de rol als coach mag aannemen om zo de cliënt te begeleiden op het pad van zelfhelend vermogen.

Het Gezonde Huis biedt onderdak aan meerdere breed geschoolde gelijkgestemde zorgprofessionals, waaronder medisch specialisten, die hun behandelmethode uitdragen door cliëntgerichte, probleem-specifieke zorgpaden in de vorm van fysieke & virtuele zorg, gecombineerd met transformatieve retraite-programma’s. Het proces behelst inzage in, en behandeling op alle bestaanslagen van de cliënt (fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, persoonlijk, energetisch en spiritueel) dmv een combinatie van leefstijl & transformatief coaching, mindfulness, yoga, meditatie, hypnotherapie/trance-inductie, (psycho)therapie, oefeningen (schrijven, ademen, visualisatie), EFT (emotional freedom technique), en andere integrale behandelmethoden.

Het integraal zorg netwerk bestaat uit, in integrale zorg geïnteresseerde breed geschoolde medisch specialisten, huisartsen, leefstijl- & transformatiecoaches, psychotherapeut/psycholoog, pijn-arts, fysiotherapeut, yoga/meditatie/mindfulness en adem- coaches, diëtisten, en andere complementaire zorgprofessionals.

Na een intake door een van de zorgprofessionals in het centrum wordt samen met de cliënt een zorgpad opgesteld van zo’n 2-10 sessies. Op regelmatige basis vindt een multi-disciplinair overleg plaats om zodoende de begeleiding per client te optimaliseren. De transformatieve retraite-programma zijn een surplus op de standaard behandelsessies.

AMBITIE

De ambitie van Het Gezonde Huis is om uit te groeien tot een complementair multidisciplinair zorg-concept waarbij een brug wordt geslagen tussen reguliere en integrale zorg en bewustzijnsgroei het hoogste doel is. Dit zorg concept wordt zodanig opgepakt door cliënten, reguliere zorg en zorgverzekeraars dat branding van dit concept een logisch gevolg is.

CONTACT

info@doktermarieke.nl

06 – 43 45 05 95